Ochrana osobných údajov študentov ŽIGO MUSIC HOUSE, s.r.o., Jaroslav Žigo – Akadémia spevu Slovakia

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Vážení naši študenti a zákonní zástupcovia študentov!

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, si Vás dovoľujeme informovať o tom, ako spracúvame osobné údaje našich študentov (príp. ich zákonných zástupcov).

Kto je prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov?
Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je Jaroslav Žigo – konateľ ŽIGO MUSIC HOUSE, s.r.o., Borekova 4, 821 06 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: sro, Vložka č. 119385/B, IČO:50852035, Jaroslav Žigo, miesto podnikania: Biskupická 10153/4, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, prevádzkareň: Bieloruská 5195/1, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice, IČO: 34 776 681, č. živnostenského registra: 102-20431 vedeného Okresným úradom Bratislava, ktorý na základe príslušného živnostenského oprávnenia:

– vyučuje hru na gitaru,
– je hlasovým pedagógom v oblasti spevu v populárnej hudbe,
– vykonáva mimoškolskú vzdelávaciu činnosť,
– organizuje kultúrne a iné spoločenské podujatia,
– prevádzkuje kultúrne, spoločenské a zábavné zariadenia.

Komu ďalej poskytujeme Vaše osobné údaje?
Vami vyplnené a podpísané prihlášky do kurzov, denných letných táborov alebo na iné podujatia sú pre nás zároveň s potvrdením o prijatí platby na náš účet účtovným dokladom, ktorý poskytujeme našim účtovníkom za účelom ich evidencie v účtovníctve.

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás, pri prihlásení do kurzu alebo denných letných táborov, príp. iného podujatia organizovaného Jaroslavom Žigom (ŽIGO MUSIC HOUSE, s.r.o, Akadémia spevu Slovakia) formou vyplnenia a podpísania prihlášky.

Počas výučby, koncertov, vystúpení na podujatiach organizovaných Jaroslavom Žigom vyhotovujeme fotografie, audio nahrávky a audiovizuálne nahrávky, na ktorých je zachytená podoba študentov a ich hlasový prejav (umelecký výkon).

Neposkytnutie osobných údajov by mohlo mať za následok nemožnosť plnenia našich povinností a ohrozenie podstaty našej vzdelávacej a kultúrnej činnosti.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v súlade so zásadou ich minimalizácie spracúvame na účely:

– evidencie účastníkov kurzov, denných letných táborov a iných podujatí a komunikácie s nimi kvôli zabezpečeniu organizácie týchto aktivít, na základe vyplnených a podpísaných prihlášok – v rozsahu meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje: e-mailová adresa a telefónne číslo,
– pri organizácii denných letných táborov – údaj o zdravotnej poisťovni – na zabezpečenie poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti počas pobytu v tábore, údaj o alergiách – zabezpečenie vhodného stravovania účastníka tábora, na účely predchádzania nežiaducim alergickým reakciám,
– vedenia účtovníctva – vyplnená a podpísaná prihláška ako doklad, na základe ktorého nám uhradíte cenu kurzu (denného letného tábora, iného podujatia), je spolu s potvrdením o prijatí platby na náš účet účtovným dokladom,
– fotografie, audio nahrávky a audiovizuálne nahrávky spolu s menom a priezviskom študentov používame na prezentáciu ich tvorby a umeleckej činnosti, ktorá sa uskutočňuje počas výučby v ŽIGO MUSIC HOUSE, s.r.o. a Akadémii spevu Slovakia. Jej súčasťou je nahrávacia činnosť, koncertná činnosť – verejné vystupovanie, šírenie a publikovanie záznamov, reklama, marketing, výroba nahrávok, prezentácia a vystupovanie v TV programoch a iných médiách.

Na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

– bez Vášho súhlasu – z dôvodu nevyhnutnosti pre organizáciu výučby v kurzoch, denných letných táboroch a na iných podujatiach, t.j. plnenia našich zmluvných záväzkov, ktoré spočívajú v poskytnutí služieb výučby a ďalšej prípravy študentov na profesijnú hudobnú a divadelnú dráhu.
– bez Vášho súhlasu – na základe plnenia našej zákonnej povinnosti na účely vedenia účtovníctva – vyplnené a podpísané prihlášky ako potvrdenia o prijatých platbách,
– bez Vášho súhlasu – na základe oprávneného záujmu detí – účastníkov denných letných táborov – ktorým je zachovanie ich zdravia – poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a zabránenie nežiaducim alergickým reakciám,
– bez Vášho súhlasu – na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa Jaroslava Žiga odôvodneného ďalej.

Jaroslav Žigo, jeho ŽIGO MUSIC HOUSE, s.r.o. a Akadémia spevu Slovakia, pri prezentácii svojej činnosti prostredníctvom webovej stránky www.zigomusichouse.sk a stránkach na sociálnych sieťach, jasne deklaruje, že kurzy a ďalšie podujatia ním organizované sú určené pre všetkých, ktorí majú záujem venovať sa modernému spevu alebo hraniu na hudobné nástroje, rozhlasovému a dabingovému herectvu, adeptov speváckych a iných talentových súťaží, pre každého, kto chce rozvíjať svoj talent a túži stať sa spevákom, hudobníkom alebo hercom. Keďže však túžba byť spevákom popmusic v skutočnosti znamená nielen spievať pre seba alebo svojich najbližších, ale vystupovať a prezentovať svoj talent a schopnosti aj verejne, výučba spevu a hry na hudobných nástrojoch v rozličných žánroch modernej populárnej hudby je doplnená aj o znalosti a rady pre pochopenie mechanizmov šoubiznisu, teda prostredia, v ktorom bude nádejný spevák a hudobník svoje ambície napĺňať. Pri výučbe dbáme aj na podstatné detaily hudobného života, ako je práca s mikrofónom, pódiové vystupovanie (formou našich verejných koncertov), spolupráca s kapelou, základy songwritingu a hudobného marketingu. To všetko sú oblasti, bez ktorých sa dnešný moderný spevák alebo hudobník nezaobíde.
Máme za to, že prihlásením sa na naše kurzy (denné letné tábory, iné podujatia) ste si vedomí vyššie uvedeného a máte teda primerané očakávania, že súčasťou výučby, odbornej prípravy herca, speváka a hudobníka na pôsobenie v populárnej hudbe je aj nahrávanie a zverejňovanie výkonov našich študentov, ich propagácia. Šírením a publikovaním takýchto nahrávok (príp. aj fotografií, mena a priezviska študentov), sa nielen prezentuje naša činnosť, ale vytvárajú sa aj príležitosti na uplatnenie našich študentov v showbiznise.  Máme preto za to, že nahrávanie, uchovávanie a šírenie týchto nahrávok je spoločným oprávneným záujmom nás aj našich študentov.

 

Na akú dobu budeme uchovávať Vaše údaje?

Osobné údaje získané z prihlášok budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú podľa zákona o účtovníctve, t. j. 10 rokov.

Fotografie a nahrávky budeme uchovávať počas celej doby trvania výučby (alebo účasti na iných podujatiach) jednotlivých študentov, po ich skončení na nevyhnutný čas. Pri ich uchovávaní je potrebné zobrať do úvahy aj tú skutočnosť, že v prípade autorských diel z oblasti hudby a audiovízie ide aj o súčasť nášho kultúrneho dedičstva.

 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?
– Právo na prístup k osobným údajom (vrátane práva na potvrdenie, či sú osobné údaje spracúvané)
– Právo na opravu
– Právo na vymazanie (zabudnutie) (podľa individuálneho posúdenia, či sú splnené zákonné podmienky
– Právo na obmedzenie spracúvania
– Právo na prenos údajov (poskytnutie inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebudú brániť žiadne zákonné prekážky)
– Právo namietať spracúvanie údajov na základe oprávneného záujmu (najmä vyhotovovanie fotografií, audio nahrávok a audiovizuálnych nahrávok, ich zverejňovanie, uchovávanie, šírenie), môžete tak urobiť zaslaním e-mailu na adresu: akademiaspevuzigo@gmail.com
– Právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak by ste sa cítili priamo dotknutí na svojich právach na ochranu osobných údajov.